آدرس : گرگان، مابین شهدا و ترمینال        

شماره تماس :    4- 32627900 017

فکس :                   32627902 017

تلفن همراه :     پورنیا  09113711431

                   ابراهیمی  09112755541