شرکت سهامی مزرعه نمونه

ساختمان نوسازی مدارس -سایت اداری

روستای زیارت

 گرگان - جانباز20

گرگان -آذر 20

سالن غذاخوری -دخانیات قرق

مدرسه ابن سینا - کوی ویلا

IMG_8410 IMG_8412 

بلوار صیاد شیرازی